சன்னெக்ஸ் பிபி அளவிடும் குடம்

2022-07-19

சன்னெக்ஸ் பிபி அளவிடும் குடம்

தெளிவு
நல்ல தரமான
துல்லியமான அளவீட்டிற்கு உதவியாக இருக்கும்
முட்டி-செயல்படும்
சன்னெக்ஸ் பாலிப்ரோப்பிலீன் அளவிடும் குடங்கள், தண்ணீர், பால், எண்ணெய் போன்றவற்றின் அளவை அளப்பது போன்றவற்றை துல்லியமாக அளவிட உதவியாக இருக்கும். பாலிப்ரோப்பிலீன் அளவிடும் குடங்களுக்கு பின்வரும் திறன்கள் உள்ளன: 0.5L, 1.0L, 2.0L, 3.0L, 5.0L.